Informatie over de workshops

Tijdens de toekomstsessie (13:15-14:30) kunt u kiezen uit een viertal workshops. Per workshop zijn een beperkt aan tal plaatsen beschikbaar.
Opgeven voor een workshop kan bij de inloopbalie tussen 9:00-10:00.

Workshop 1 (13:15, ruimte OV337):

Wraparound care: op zoek naar de eigen kracht van gezinnen.

 

Jo Hermanns, emeritus hoogleraar Pedagogiek, UvA, adviesbureau H&S Consult

 

Het Wraparound Care Model geeft zowel zorginhoudelijk als organisatorisch antwoorden op belangrijke vragen die de transitie jeugdzorg oproept. Zo geeft het model concrete handvatten voor het verschuiven van verantwoordelijkheden van professionals naar cliënten, het activeren van de potentie van cliënten en hun netwerk en het zonodig ontproblematiseren en demedicaliseren van opvoed- en opgroeiproblemen. Daarnaast reguleert het de samenwerking tussen professionals en geeft het interessante ingangen voor financiering en aansturing.

De workshop is bedoeld voor zowel uitvoerende hulpverleners als beleidsmakers.

Klik hier voor de presentatie van die dag

Workshop 2 (13:15, ruimte Kennedy room):

De nieuwe professional

 

Janna Eilander, promovenda, Curium-LUMC, Academische Werkplaats Gezin aan Zet

Laura Nooteboom, onderzoekers, Curium-LUMC; Academische Werkplaats Gezin aan Zet

 

Sinds de jeugdhulp per 1 januari 2015 door de gemeenten georganiseerd wordt, werken de meeste gemeenten met jeugdteams, ook wel Jeugd- (en Gezins)teams of wijkteams genoemd. In deze teams werken professionals uit verschillende organisaties samen om de zorg dichter bij de burgers te brengen, jeugdigen en ouders meer zelf regie te laten houden en eerder passende hulp te bieden.

De Academische Werkplaats Gezin aan Zet ontwikkelt samen met de teams uit de regio’s Holland Rijnland en Den Haag een zelfevaluatiecyclus om het zelflerend en zelfsturend vermogen van de teams te versterken. In de cyclus leren professionals en teams om zichzelf te evalueren op verschillende gebieden. Feedback over de teams van ouders, jongeren, coaches/managers en de gemeenten worden hierin meegenomen. Daarnaast worden werkzame en belemmerende factoren voor de teams op het gebied van eigen regie in kaart gebracht.

De workshop start met een presentatie over de Academische Werkplaats Gezin aan Zet, waarbij de nadruk ligt op de Jeugdteams in Holland Rijnland en Den Haag. Vervolgens een interactief gedeelte waarin in groepjes wordt nagedacht en ideeën worden uitgewisseld over de ‘ideale’ nieuwe professional.

 

De Workshop

In de workshop "De 'nieuwe' professional” is er wat verteld over het project Gezin aan Zet en is er vanuit de transformatiedoelen gekeken naar wat er van de professionals in de jeugd- (en gezins)teams wordt verwacht. De deelnemers van de workshop hebben in groepen nagedacht over wat zij verwachten van een 'nieuwe' professional, coach of manager. De ideeën van de verschillende groepen zijn op grote vellen opgeschreven. Zowel in de groepen als tussen de groepen ontstonden er mooie gesprekken en discussies over het onderwerp, wat duidelijk maakt dat het niet makkelijk is om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat de 'nieuwe' professional, coach of manager nu precies inhoudt.

klik hier voor een overzicht van de posters

Workshop 3 (13:15, ruimte Mandela room):

Maatschappelijke Opbrengst: Evalueren in de jeugdzorg nieuwe stijl

 

Maarten Kwakernaak, Onderzoeker Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Marianne Pannekeet-Helsen, Onderzoeker, Jeugdformaat

 

Hoe breng je maatschappelijke opbrengst van de hulp in kaart? Een praktijkvoorbeeld: Het gebruik van de Effectencalculator om een nieuwe aanpak voor het voorkomen van uithuisplaatsing te evalueren. Ook gaan we in op andere instrumenten en kunt u zelf aan de slag met de maatschappelijke prijslijst.

Klik hier voor de presentatie van Maarten en Marianne

Workshop 4 (13:15, ruimte SL 129)

Meten van rendement: Social Return On Investment (SROI) Blended Care

 

Boris Stil, innovatie -adviseur Kwadraad

Nino Bellengé, Health Innovator , Vital Innovators

 

Meten van rendement: Social Return On Investment (SROI) Blended Care

Bij blended care heeft iedere klant een eigen digitale hulpomgeving, en het gebruik daarvan wordt gestimuleerd. Door deze digitale hulpomgeving kan altijd en overal gewerkt worden aan het persoonlijke vraagstuk, al dan niet in dialoog met een professionele hulpverlener.

In 2016 is door Vital Innovators een SROI-analyse uitgevoerd voor blended care in de praktijk van Kwadraad maatschappelijk werk en andere organisaties. Middels deze SROI-analyse zijn de maatschappelijke kosten en baten in kaart gebracht.

In de workshop werd het concept blended care toegelicht en de SROI methodiek uitgelegd. Met de pressure cooker methode maakten we samen met de workshop-deelnemers een SROI voor blended care in de jeugdhulp. Belangrijke conclusie was dat blended care in jeugdhulp zichtbare toegevoegde waarde heeft en kan renderen voor alle partijen als de verschillende betrokken partijen overeenstemming bereiken over de verdeling van de benodigde investeringen en opbrengsten.

 

klik hier voor de presentatie van Boris en Nino

Contact: 

E samenvoordejeugd@tno.nl
T 088 86 69 712 Linked-in
samen voor de jeugd

RSS Feeds
   |