Informatie over de sprekers

Jan Willem Roseboom, Senior adviseur, trainer en coach. Zet!, Culemborg

 

Jan Willem Roseboom is idealist van beroep. Hij traint, spreekt en schrijft voor ouders, maar ook vrijwilligers en professionals in jeugdland.

Hij is regelmatig spreker en dagvoorzitter op congressen van onder meer de VNG, SCEM en V&VN en diverse gemeenten en CJG’s. Ook verzorgt hij jaarlijks tal van ouderavonden en workshops met ouders. Tevens is hij oprichter van St. de Family Factory, waar hij nog steeds bij betrokken is. Van de Inspiratieboekjes die hij geschreven heeft zijn er inmiddels bijna 300.000 verspreid. Hij is één van de bedenkers van de landelijke Week van de Opvoeding.

Jan Willem woont in Culemborg, is getrouwd, van 3 kinderen en pleegvader. 

Rene Diekstra, emeritus hoogleraar en lector Jeugd en Opvoeding, De Haagse Hogeschool

Projectleider Samen Opleiden

E-mail: diekstra.rene@gmail.com

 

René F.W. Diekstra is lector Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool, emeritus-hoogleraar psychologie University College Roosevelt Middelburg en voormalig adviseur preventief jeugdbeleid van de gemeente Rotterdam. In dat kader ontwikkelde hij thans landelijk toegepaste methodieken als de Jeugdmonitor, Voorkomende Ouders, Levensvaardigheden, Stadsetiquette en Project- en programmagarages. In opdracht van de gemeente Den Haag ontwikkelde hij onder andere de Opvoedingscanon.

dr. Paul Kocken, senior onderzoeker, TNO

Projectleider Samen Optrekken

E-mail: paul.kocken@tno.nl

 

Dr. Paul L. Kocken is als senior onderzoeker verbonden aan TNO Child Health en de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. Hij is gezondheidswetenschapper/epidemioloog. Hij is een expert op het gebied van gezondheidsbevordering, de organisatie van de zorg voor jeugd en de toepassing van wetenschappelijke onderzoeksmethoden in praktijksettings. Hij doet onderzoek naar o.a. psychosociale gezondheid, seksuele gezondheid en de gezondheid van migranten . Ook doet hij onderzoek naar integrale zorg in families, samen met partners van de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd in Noordelijk Zuid-Holland. Op dit moment verkent hij de mogelijkheden van de vorming van een kennisnetwerk jeugd in de regio Haaglanden. Tot slot is hij lid van het EU consortium Models of Child Health Appraised (MOCHA) dat onderzoek doet naar de organisatie van preventieve en eerstelijnszorg voor kinderen in Europa.

Jo Hermanns, emeritus hoogleraar Pedagogiek, UvA, en adviesbureau H&S Consult

e-mail: jhermanns@hsconsult.nl  

 

Jo Hermanns werkte ruim 25 jaar in de praktijk van de jeugdhulp, steeds in combinatie met zorginnovatie, beleidsvernnieuwing en wetenschappelijk onderzoek.

Hij verzorgt de Workshop Wraparound care: op zoek naar de eigen kracht van gezinnen.

 

 

Mr. André Rouvoet, bestuurder en oud-politicus, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Mr. André Rouvoet, bestuurder en oud-politicus, is sinds februari 2012 voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Na vele jaren lang woordvoerder ‘zorg‘ te zijn geweest in de Tweede Kamer was dit voor hem een mooie overstap naar een functie die zich op het snijvlak bevindt van publiek en privaat. Bij zijn aantreden gaf hij aan dat de zorgsector en de zorgverzekeraars samen voor enorme uitdagingen staan en zei hij zich sterk te willen maken voor kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in de zorg.

Rouvoet heeft een lange loopbaan in de politiek achter de rug. Al tijdens zijn studie rechts- en staatsfilosofie werd hij fractiemedewerker van de RPF. Op 32-jarige leeftijd werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer. In 2001 ging de RPF met het GPV op in de ChristenUnie. In november 2002 werd Rouvoet gekozen tot fractievoorzitter. Drie maal verkoos zijn partij hem tot lijsttrekker: bij de Kamerverkiezingen van 2003, 2006 en 2010.

In het kabinet-Balkenende IV (2007-2010) kwam onder zijn leiding de ChristenUnie voor het eerst aan de macht. Hij werd vicepremier en minister voor Jeugd & Gezin. Belangrijke speerpunten die hij in die periode uitgewerkt heeft, zijn het opzetten van Centra voor Jeugd en Gezin, de invoering van het Kindgebonden Budget en de bestrijding van kindermishandeling. Aan het einde van zijn ministerschap gaf hij de aanzet voor de stelselwijziging in de jeugdzorg, waarbij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg werd overgeheveld van de provincies naar de gemeenten.

In mei 2011 nam Rouvoet afscheid van de politiek. Hij was toen exact 5000 dagen lid geweest van de Tweede Kamer en was 8,5 jaar politiek leider van de ChristenUnie geweest. Hij ontving tijdens zijn politieke carrière de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid (2003) en werd in 2004 door de parlementaire pers gekozen tot Politicus van het Jaar.

Tijdens zijn politieke loopbaan verzorgde Rouvoet talloze spreekbeurten en lezingen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Hij schreef vele tientallen artikelen en publiceerde enkele boeken. Na zijn vertrek uit de politiek werd hij een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter.

Naast zijn huidige functie als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland vervult hij enkele nevenfuncties. Hij is sinds 2012 voorzitter van de Commissie Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg, voorzitter van Stichting Present Nederland (een organisatie voor vrijwilligerswerk) en sinds 2011 voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad van de PO-Raad (de koepelorganisatie van het Primair Onderwijs).

Prof. Dr. Robert Vermeiren, Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie / Directeur patiëntenzorg Curium-LUMC en Hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie VUMC

E-mail: secretariaatvermeiren@curium.nl

 

Robert Vermeiren is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg bij Curium-LUMC, en hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie bij het VUMC. Daarnaast is hij onder meer bestuurslid van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en voorzitter van de afdeling KJP van de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie. Om de transformatie te ondersteunen en daarbij praktijk en wetenschap samen te brengen is hij actief in verschillende Academische Werkplaatsen (o.a. Samen voor jeugd / Gezin aan Zet en Risicojeugd).

Janna Eilander, Promovenda, Onderzoeker Academische Werkplaats Gezin aan Zet Curium-LUMC

E-mail: j.eilander@curium.nl

Janna Eilander is gezinspedagoog en heeft ruime ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opvoedondersteuning. Ze is promovenda op het project Gezin aan Zet en is in dienst bij Curium-LUMC.

Laura Nooteboom, Onderzoeker Academische Werkplaats Gezin aan Zet, Curium-LUMC;

E-mail: l.a.nooteboom@curium.nl

Laura Nooteboom is psycholoog en heeft ruime ervaring op het gebied van het werken met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Ze is onderzoeker op het project Gezin aan Zet en is in dienst bij Curium-LUMC.

 

De Academische Werkplaats Gezin aan Zet ontwikkelt samen met de teams uit de regio’s Holland Rijnland en Den Haag een zelfevaluatiecyclus om het zelflerend en zelfsturend vermogen van de teams te versterken. Door samen met de jeugdteams feedback te verzamelen vanuit verschillende perspectieven (ouders en jongeren, coaches en managers, de gemeenten en de jeugdteamprofessional zelf), worden werkzame en belemmerende factoren in kaart gebracht. Het uiteindelijke doel is het versterken van de hulpverlening en de eigen regie van ouders en jongeren. Janna Eilander en Laura Nooteboom zijn de onderzoekers van dit project.

 

Zij verzorgen de Workshop ‘De nieuwe professional’

Drs. Noortje Pannebakker, Onderzoeker Samen Optrekken, TNO

email: Noortje.pannebakker@tno.nl,

 

Noortje Pannebakker is psycholoog met praktijkervaring in de GGZ en beleidservaring in de jeugdzorg. Zo werkte ze bij het bestuursbureau van de Haagse jeugdzorginstelling Jeugdformaat en ondersteunde ze onder andere de bestuursvoorzitter in het onderhouden van contacten met lokale en landelijke politici. Momenteel promoveert zij bij TNO op de implementatie van de methodiek één gezin één plan (werkwijze van de Jeugdteams) en bekijkt zij het zorggebruik van probleemgezinnen. Naast deze promotie is ze coördinator van de Academische werkplaats Samen voor de jeugd.Als coördinator stimuleert zij de samenwerking tussen praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek. Ze legt verbindingen tussen de vragen van praktijkinstellingen en beleid op het gebied van zorg voor de jeugd, met de kennis aanwezig bij onderzoek en onderwijsinstellingen.

 

Opleiding (selectie):

  • IPMA-C voor projectmanagement (2014)

  • Cursus marketing management (2010)

  • Cursus financiën voor niet-financiële managers (2009)

  • Klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie universiteit Leiden ( 2004)

Marjanne Bontje, projectleider Samen Opletten, mede-ontwikkelaar en onderzoeker van de GIZ methodiek, GGD Hollands Midden,

Email: mbontje@ggdhm.nl,

 

Mw. Drs M. (Marjanne) C.A. Bontje werkt als pedagoog/ beleidsmedewerker bij de GGD Hollands Midden. Vanaf 2011 is zij werkzaam voor de Academische werkplaats Samen voor de Jeugd als onderzoeker/projectleider voor het deelproject Samen Opletten. In samenwerking met Childrearing Matters en het LUMC, met input van TNO Haagse Hoge school praktijk professionals, ouders en jongeren heeft zij de methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften ontwikkeld voor gebruik in het CJG. Daarna werkt ze aan verspreidings- en implementatieactiviteiten van de GIZ. Momenteel is Marjanne betrokken bij onderzoek naar de effecten van de GIZ methodiek.

Krista van Mourik, Onderzoeker Samen Opvoeden, onderzoeker van Triple P Extra, LUMC, Medische Antropologie

E-mail: K.van_mourik@lumc.nl

Krista van Mourik is als medisch antropoloog en onderzoeker werkzaam bij het LUMC. In haar werk richt zij zich op het ondersteunen van ouders en kinderen, met aandacht voor etnische diversiteit en de effectieve elementen in interventies.

 

 

Boris Stil, innovatie – adviseur, Kwadraad

E-mail: b.stil@kwadraad.nl

 

Als innovatie-adviseur helpt Boris Stil mee met het voortdurend aansluiten van het maatschappelijk werk aan de ontwikkelingen in de samenleving. Binnen de context van Kwadraad en binnen samenwerkingsverbanden:
- helpt teams met nieuwe projecten en vernieuwing of verbetering van bestaande werkwijze.
- organiseert samen met kennisinstituten onderzoek in de praktijk.
- draagt, vanuit inhoudelijke waarde gedreven, bij aan offerte trajecten en aanbestedingen.

 

Nino Bellengé, Health Innovator, Vital Innovators

E-mail: nbellenge@vitalinnovators.nl

 

Boris Stil en Nino Bellengé verzorgen de Workshop Meten van rendement: Social Return On Investment (SROI) Blended Care

Maarten Kwakernaak, Onderzoeker, Kenniscentrum HAN SOCIAAL

E-mail: maarten.kwakernaak@han.nl

 

Maarten Kwakernaak is onderzoeker bij het Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Hij richt zich op narratieve werkwijzen in het sociale en sociaalruimtelijke domein. Centraal in zijn aanpak staat het betrekken van alle betrokken partijen in maatschappelijke vraagstukken. Hij is één van de ontwikkelaars van de Effectencalculator, een dialogisch evaluatie-instrument dat toegepast wordt in vernieuwende aanpakken in het sociaal domein.

 

Marianne Pannekeet-Helsen, Onderzoeker, Jeugdformaat

E-mail: m.pannekeet@jeugdformaat.nl

 

Marianne Pannekeet is onderzoeker bij de Kennisacademie van Jeugdformaat, en houdt zich daar bezig met alles omtrent effectmeting en procesevaluaties.

 

Maarten Kwakernaak en Marianne Pannekeet verzorgen de Workshop ‘Maatschappelijke Opbrengst: Evalueren in de jeugdzorg nieuwe stijl’.

 

 

 

Contact: 

E samenvoordejeugd@tno.nl
T 088 86 69 712 Linked-in
samen voor de jeugd

RSS Feeds
   |